Propozice - Dogshow

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propozice

 

LETOS JSME DOSTALI OD PRONAJÍMATELE PROSTOR PODMÍNKU MAXIMÁLNÍHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ - 500
HLAŠTE SE TEDY VČAS
POKUD NASTANE ZMĚNA VČAS VÁS ZDE NA NI UPOZORNÍME

 
 

Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, z. s., člen
Kynologické jednoty České republiky
Pořádá z  pověření ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

IV. OBLASTNÍ SVATOMARTINSKOU VÝSTAVU PSŮ
všech plemen mimo NO se zadáním titulu
Oblastní vítěz
sobota 9. listopadu 2019
ve výstavním areálu Na Krásné louce
v Mladé Boleslavi


Uzávěrky přihlášek:
I. 22. září 2019
II. 20. října 2019


Kontaktní adresa:
Jitka Bastl Hořáková,
Živonín 23, 27733 Řepín
e-mail:  dogshow@email.cz
tel. 602734715
Přihlášky zasílejte písemně na výše uvedenou kontaktní adresu,
ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz
!!! PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ E-MAILEM NEBUDOU PŘIÍMÁNY!!!
!!!PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO DRUHÉ UZÁVĚRCE NEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!

Přihlášky zaslané písemně budou potvrzeny e-mailem formou vstupního listu cca 10 dní před datem konání výstavy.
Při online přihlášení dostanete potvrzení na váš e-mail v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo. Pokud ne, zkuste to znovu nebo nás kontaktujte.


Program výstavy:
9.00 - 13.00 hod. posuzování v kruzích
Cca od 14.00 hod. soutěže a vyhlášení vítězů výstavy
Předkolo soutěže Junior Handling 11-13 hod.

Rozhodčí:
Miroslav Václavík, Ing. Alena Košťálová, Alexandra Grygarová, Bc. Vladimíra Tichá,
Otakar Vondrouš, Antonín Mudra, Řehánek Petr
Změna rozhodčích vyhrazena dle počtu přihlášených psů.


Hlavní sponzor: TENESCO s.r.o.


VÝSTAVNÍ POPLATKY:

I. uzávěrka:
Třída: mladý, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní:1. pes 400 Kč, druhý a další 350,-
Třída štěňat, veteránů a čestné 200,-
Třída dorostu 250,-
Soutěže – 200,-

II. uzávěrka
Třída: mladý, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní:1. pes 500 Kč, druhý a další 450,-
Třída: štěňat, veteránů a čestné 200,-
Třída: dorostu 300,-
Soutěže – 250,-

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou poštou, nebo datum zadaného bankovního příkazu.
Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přiložte k přihlášce. Platbu je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned.
Bez zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů a čestné se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno záznamem v průkazu původu psa.

Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k přihlášce (kopii útržku složenky, výpis z účtu nebo alespoň kopii příkazu k úhradě).

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Číslo konta: 277663210/0300    pro vystavovatele z ČR – pouze Kč !
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.


Vyplňování přihlášek:

Každý pes má svou přihlášku. Písemné přihlášky vyplňujte psacím strojem nebo tiskacím písmem. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně nebo nečitelně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává.

Třídy:

Rozdělení do tříd podle Výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.

Zadávané tituly: Dle Výstavního řádu ČMKU.

Soutěže (dle Výstavního řádu ČMKU):
Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Nejlepší pár psů
Nejlepší chovatelská skupina.
Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné.
Soutěž o nejlepší štěně
Soutěž o nejlepšího dorostence
Soutěž o nejlepšího veterána
Soutěž o nejlepšího z čestných tříd  
Nejkrásnější mladý pes a fena výstavy
Nejkrásnější pes výstavy


Doklady k účasti na výstavě:

Průkaz původu psa nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro třídy štěňat a dorostu);
očkovací průkaz;
vstupní list.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 7 dnů před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu e-mailem. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat na kontaktní adrese výstavy.
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKU.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Pokud se majitelé oceněných vítězných psů nezúčastní závěrečných soutěží, ztrácejí nárok na zisk ceny.  
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
Vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.


Veterinární předpisy

1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů ČR.
3. Při vstupu na výstavu i v  průběhu ní musí majitelé psů na vyzvání předložit očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s  platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy se nemohou výstavy zúčastnit.Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením kauce ve výši 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, kauce
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky